Świadectwa energetyczne

Certyfikaty dla budynków i lokali:

 * nowo wybudowanych oddawanych do użytku,
 * sprzedawanych,
 * wynajmowanych,
 * przebudowanych, w których zmianie uległy parametry energetyczne.

Projektowane charakterystyki energetyczne:

 * dokument wymagany jest do uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbudowę, składany wraz z projektem budowlanym,

Audyty energetyczne:

 * Audyt Uproszczony - przy korzystaniu z kredytów oferowanych przez Bank Ochrony Środowiska wymagane jest przedstawienie uproszczonego audytu energetycznego, który potwierdzałby osiągnięcie, w wyniku realizowanej inwestycji efektów ekologicznych, polegających przede wszystkim na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną.  Uproszczony audyt energetyczny zawiera obliczeniowe zapotrzebowanie na energię cieplną w stanie istniejącym i po termomodernizacji. W przeciwieństwie do audytu pełnego nie zawiera on wyliczonych oszczędności w zł i kosztu całego przedsięwzięcia termo modernizacyjnego,
 * Audyt energetyczny -  Audyt energetyczny jest dokumentem potrzebnym: właścicielowi budynku jako podstawa dla podjęcia decyzji o celowości termomodernizacji, bankowi udzielającemu kredytu jako dowód, że przedsięwzięcie jest efektywne ekonomicznie, a więc nie budzące obaw co do spłaty kredytu, Bankowi Gospodarstwa Krajowego jako dowód, że przedsięwzięcie spełnia warunek Ustawy, a więc jako podstawa do przyznania premii termomodernizacyjnej.