Ubezpieczenia dla firm

1. PZU Doradca

Ubezpieczenie PZU DORADCA adresowane jest do firm z segmentu MSP, których obrót w roku podatkowym nie jest większy niż 15.000.000PLN oraz których wartość majątku zgłaszanego do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów nie przekracza 10.000.000 PLN.

Kompleksowe ubezpieczenie PZU DORADCA zapewnia ochronę :
 * całego majątku będącego w posiadaniu firmy, takiego jak budynki i budowle, urządzenia, maszyny i wyposażenia, środki obrotowe, nakłady adaptacyjne, mienie przyjęte w celu wykonania usługi, wartości pieniężne w lokalu i transporcie, sprzęt elektroniczny i nośniki danych, szyby, mienie w transporcie krajowym (cargo),
 * w zakresie odpowiedzialności cywilnej,
 * oraz dodatkową pomoc w postaci usług assistance.

2. Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych

Oferta PZU S.A. dotyczy:
 * inwestorów,
 * generalnych wykonawców i podwykonawców,
 * firm, które wykonują prace budowlano-montażowe,
 * producentów lub dostawców maszyn, urządzeń i instalacji, jeśli prowadzą prace montażowe lub są odpowiedzialni za ich realizację.

3. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów dla małych i średnich przedsiębiorców

Ubezpieczenie skierowane jest do wszystkich firm z segmentu MSP, które zgłaszają do ubezpieczenia majątek w wartości nieprzekraczającej 10 000 000 zł, czyli do:
 * zakładów produkcyjnych,
 * przedsiębiorstw handlowych,
 * firm usługowych,
 * instytucji finansowych,
 * właścicieli i zarządców nieruchomości,
 * placówek kulturalnych,
 * hoteli,
 * placówek służby zdrowia,
 * innych podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych.

4. OC dla klienta indywidualnego oraz małego i średniego przedsiębiorcy

Ubezpieczenie kierowane jest do klienta indywidualnego oraz małych i średnich przedsiębiorstw, gdy ubezpieczonym jest:
 * osoba fizyczna,
 * osoba prawna,
 * jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawną, które oczekują ochrony ubezpieczeniowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub posiadanego mienia.