Ubezpieczenia rolne

1. Obowiązkowe, dotowane ubezpieczenie upraw rolnych

Ubezpieczenie to skierowane jest do rolników prowadzących uprawę roślin, którym z tego tytułu przysługują dopłaty do składek ubezpieczeniowych.

Składki na to ubezpieczenie są dotowane przez państwo.
Rolnik płaci tylko 50% należnej składki, pozostałą część PZU rozlicza z Ministerstwem Rolnictwa.

Ubezpieczający może ubezpieczyć konkretną uprawę od pojedynczych ryzyk, albo wykupić pakiet „wiosna” (grad + przymrozki wiosenne), lub pakiet „jesień” (ujemne skutki przezimowania + przymrozki wiosenne + grad).

2. Ubezpieczenie zwierząt

Produkt kierowany jest do wszystkich właścicieli zwierząt, a więc osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Ubezpieczenie pozwala rolnikom zabezpieczyć produkcję zwierzęcą w bardzo szerokim zakresie. Ubezpieczyć można nie tylko zwierzęta gospodarskie, ale również trzodę chlewną w wielkich fermach, konie sportowe, a nawet strusie. PZU pokrywa szkody powstałe w wyniku padnięcia i choroby zwierząt, a także skutki zdarzeń losowych m.in. ognia lub powodzi.